• کمیته علمی

کمیته علمی هشتمین همایش ملی "مدرسه ایرانی معماری ایرانی"

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1   آقای دکتر فرح زا      دبیر علمی همایش، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
2   آقای دکتر اخلاصی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
3   آقای دکتر انصاری
عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
4   آقای دکتر خوئی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
5   آقای دکتر شکوری عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
6   آقای دکتر معظمی
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
7   آقای دکتر مهدوی نژاد       عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس