• هیئت داوران


هیئت داوری طرح های معماری (بترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی):

1- دکتر غلامرضا اکرمی عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

2- دکتر حمیدرضا خویی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

3- دکتر سیدحمید ضیائیان دکترای معماری

4- دکتر علی علایی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

5- دکتر منوچهر معظمی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

6- دکتر حمید ندیمی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شهید بهشتی

7-دکتر حیدر جهانبخش عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور

8- نماینده داوری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور شامل:

1-8- دکتر نریمان فرح زا عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و دبیر علمی همایش

2-8- مهندس مهدی آیینی مدیر گروه معماری دفتر فنی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور

3-8- مهندس مهدیه پورآدینه کارشناس ارشد معماری و مسئول دفترفنی اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس یزد

 

هیئت داوری مقالات (بترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی):

1- دکتر محمدحسین آیت اللهی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

2-دکتر مریم اختیاری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

3- دکتر رضا ابوئی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر اصفهان

4- دکتر احمد اخلاصی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

5- دکتر غلامرضا اکرمی عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

6- دکتر حمیدرضا انصاری عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

7- دکتر محمدرضا اولیا عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

8- دکتر صالحه بخارائی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

9- مهندس مهدیه پورآدینه کارشناس ارشد معماری و مسئول دفترفنی اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس یزد

10-دکتر سمانه تقدیر عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

11- دکتر حیدر جهانبخش عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور

12- دکتر ندا حاجی صادقی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

13-دکتر حبیبی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

14-دکتر حمزه نژاد عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

15- دکتر مینو خاکپور عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان

16- دکتر آزاده خاکی قصر عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

17- دکتر حمیدرضا خویی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

18-دکتر سید محمد حسین ذاکری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

19-دکتر سارا دانشمند عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

20- دکتر محمدرضا رحیم زاده عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

21 - دکتر فرهاد شریعت راد عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

22- دکتر رضا شکوری عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

23- دکتر علی شهابی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

24-دکتر ندا صحراگرد منفرد عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

25- دکتر جعفر طاهری عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد

26- دکتر محسن عباسی هرفته عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

27- دکتر علی علایی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

28-دکتر علی آبادی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

29- دکتر سیده زینب عمادیان عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

30- مهندس سیدمحمدرضا فاروقی عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان

31- دکتر نریمان فرح زا عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

32-دکتر علی اکبر کوشش گران عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

33-دکتر محمدرضا متینی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

34-دکتر علیرضا مستغنی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

35-دکتر فرهنگ مظفر عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

36-دکتر ابراهیم مظهری عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید چمران اهواز

37-دکتر منوچهر معظمی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

38-دکتر آرزو منشی زاده عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

39-دکتر لیلا موسوی نسل خامنه عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

40-دکتر حسین مهدوی پور  عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

41-دکتر حمید میرجانی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

42-دکتر مسعود نبی میبدی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

43-دکتر طاهر وحیدی عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان

44-دکتر رزا وکیلی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

45-دکتر سیدعباس یزدانفر عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

هیئت داوری عکاسی (بترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی):
1- دکتر سیمون آیوازیان عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

2- دکتر شیدا چنگیزی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

3- مهندس سعید عینی فر