• شورای سیاست گذاری

اعضای شورای سیاست گذاری هشتمین همایش ملی "مدرسه ایرانی معماری ایرانی"


 ردیف        نام و نام خانوادگی                                                         سمت

   1             آقای دکتر نمکی                         معاون محترم علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
   2            آقای دکتر نوید ادهم                  دبیر کل محترم شورای عالی آموزش و پرورش
   3            آقای مهندس جمالی نژاد           معاون محترم عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
   4            آقای دکتر ایزدی                        معاون محترم معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
   5            آقای دکتر طاهری                      رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای
   6            آقای دکتر قانع فر                      رئیس محترم امور نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه کشور
   7            آقای دکتر عارفی                       مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
   8            آقای باقری                               مدیر کل محترم آموزش و پرورش شهر تهران
   9            آقای دکتر اکرمی                       عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران
  10            آقای دکتر معظمی                    عضو محترم هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر
  11            آقای دکتر شکوری                     عضو محترم هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر