• سایت های طراحی

  • سایت های سطح سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات تابعه

مدرسه 9 کلاسه ابتدائی و یا متوسطه طراحی شده در سایت های موجود استان
مراکز کودکان با نیازهای ویژه (مدرسه استثنائی ابتدایی سایت استان لرستان و یا مجتمع آموزشی استثنایی سایت استان آذربایجان شرقی)
مدرسه 12 کلاسه دوره اول و دوم ترکیبی ابتدایی سایت
استان سیستان و بلوچستان و استان یزد
فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی ساخته شده در 5 سال اخیر با اولویت مدیریت سبز