بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم بخش عکاسی می رساند، مهلت ارسال آثار این بخش تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/11/25 تمدید شد. ضمناً برای آگاهی از شرایط و ضوابط ارسال آثار عکاسی باید علاوه بر مطالعه متن فراخوان، "دستورالعمل ثبت نام" را که در نوار بالای همین سایت آورده شده است، مورد توجه قرار دهند.