پیرو تماس های مکرر با دبیرخانه همایش، بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم بخش طراحی می رساند، آثار این بخش می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18 به محل دبیرخانه همایش واصل شده باشد. ضمنا با عنایت به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار از مدت ها قبل اعلام گردیده و زمان بندی داوری طرح ها نیز مشخص و قطعی شده است، لذا امکان تمدید این مهلت وجود ندارد.