بنابر اعلام دبیر علمی همایش، تمامی چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه هشتمین همایش ملی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت و وضعیت مقالات مشخص گردید. دکتر فرح زا افزود: "این نتایج در حال ثبت در سایت همایش میباشد و وضعیت نهایی چکیده مقالات، تا ساعاتی دیگر و به مرور، از قسمت ارسال و مدیریت آثار در پنل کاربری شرکت کنندگان قابل مشاهده خواهد بود."